What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Sesja naukowa

 

Konferencja naukowa z okazji 25. rocznicy kanonizacji o. Józefa Kalinowskiego

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej • Sobota • 3  grudnia 2016

14.15 • Otwarcie konferencji o. Leszek Stańczewski OCD - przeor Klasztoru Karmelitów Bosych w Czernej; ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk - dyrektor Instytutu Nauk Historycznych UKSW

14.30 • Sytuacja Kościoła katolickiego w zaborze rosyjskim w połowie XIX w. prof. dr hab. Jan Żaryn UKSW

15.00 • Udział Józefa Kalinowskiego w walkach powstańczych 1863 r. - Poryw serca młodzieńczego, czy miłość do wolnej Ojczyzny, dr Adam Buława - UKSW

15.30 • Patriotyzm Józefa Kalinowskiego, o. dr Stanisław Fudala OCD - Karmelitański Instytut Duchowości

16.00 • Przerwa kawowa

16.30 • Tematyka listów św. Rafała Kalinowskiego do rodziny, o. prof. dr hab. Jerzy Gogola OCD UPJPII

17.00 • W kręgu przyjaciół o. Rafała Kalinowskiego (o.Wacław Nowakowski, ks. Wincenty Smoczyński), prof. dr hab. Jolanta M. Marszalska

17.30 • Przygotowania w klasztorze czerneńskim do beatyfikacji i kanonizacji o. Rafała Kalinowskiego oraz przebieg uroczystości kanonizacyjnych w świetle kroniki klasztornej, ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk UKSW

18.00-18.30 • Dyskusja

____________________________________________________

Organizatorzy: Instytut Nauk Historycznych UKSW w Warszawie, Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie, Klasztor Karmelitów Bosych w Czemej

25-lecie kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego


W tym roku przypada 25-lecie kanonizacji św. Rafała Kalinowskiego. W sam dzień jubileuszu, 17 listopada, w naszym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej i miejscu kultu św. Rafała Kalinowskiego odbędzie się uroczysta Msza św. o godz. 17.00, której przewodniczyć będzie o. Tadeusz Florek OCD, przełożony Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych. Do tej uroczystości przygotujemy się poprzez triduum. Zachęcamy do rezerwacji czasu i serdecznie zapraszamy.

 

Diamentowy jubileusz profesji zakonnej o. Anastazego Gęgotka OCD

anastazy W dniu 25 września 2016 r. świętowano u nas uroczyście 60-lecie ślubów zakonnych o. Anastazego od św. Eliasza (Stanisława Gęgotka). Koncelebrze przewodniczył przełożony prowincjalny Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych, o. Tadeusz Florek. Jubilat odnowił śluby zakonne, otoczony współbraćmi zakonnymi, rodzeństwem, krewnymi i przyjaciółmi, od których przyjął także serdeczne życzenia. Wśród obecnych nie zabrakło ks. kan. Leszka Sołczyka, proboszcza z Sułoszowej, rodzinnej parafii jubilata.

Zgromadzonych przywitał przeor czerneńskiego klasztoru, o. Leszek Stańczewski. Okolicznościową, jubileuszową homilię wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz, postulator krakowskiej prowincji. Na kanwie słów refrenu psalmu responsoryjnego niedzielnej liturgii, który brzmiał „Chwal duszo moja, Pana, Stwórcę swego” (Ps 146), zachęcił uczestniczących w liturgii do chwalenia Pana i do dziękowania Mu za sześćdziesiąt lat życia zakonnego ojca jubilata i za wszechstronną jego posługę. Przypomniał, że jubilat, jako specjalista z biblistyki był długoletnim wykładowcą Pisma św., greki i języka hebrajskiego w seminariach zakonnych w Krakowie i w Poznaniu, oraz że jego zaangażowanie naukowe i dydaktyczne nie odciągnęło go od troski duszpasterskiej, wpisanej w tożsamość każdego kapłana. Dlatego był m.in. duszpasterzem akademickim, spowiednikiem w wielu wspólnotach sióstr zakonnych, podejmował trud przełożeństwa jako przeor w Krakowie, w Poznaniu i w Przemyślu, wikariusz prowincji, rektor wyższego seminarium, magister kleryków, prowincjalny sekretarz misji. „Osobiście – mówił kaznodzieja – mam wobec Ciebie drogi jubilacie dług wdzięczności szczególnie za to, że w czasie mojej nieudolnej posługi prowincjalskiej, zechciałeś w latach 2001-2005 odciążyć mnie i podjąłeś trud bycia moim delegatem ds. Sióstr Karmelitanek Bosych – „prowincjałem żeńskim”, jak słusznie cię nazywano… A ja wcale, „ojcze prowincjale żeński”, nie byłem o to zazdrosny… Ileż to troski włożyliśmy, aby posługiwać naszym drogim Siostrom w powołaniu, ileż inicjatyw, nawet prekursorskich, podejmowaliśmy. Musieliśmy – o czym sam wiesz najlepiej – okupić je także cierpieniem, bo nie zawsze właściwie były one rozumiane, choć zawsze były zgodne z wytycznymi Urzędu Nauczycielskiego, co dziś usankcjonował głos samego Namiestnika Chrystusowego, tj. konstytucja apostolska „Vultum Dei quaerere” papieża Franciszka z 29 czerwca tego roku”.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał o. Prowincjał, życząc o. Anastazemu, aby umocniony łaską jubileuszu pozostawał przez długi jeszcze czas dla wspólnoty zakonnej świadkiem Chrystusa, zarażając młodszych współbraci w powołaniu pogodą ducha, rozmodleniem, przykładem cierpliwości, zaufania Chrystusowi i Jego Matce, Królowej Karmelu. Wręczył nadto jubilatowi tekst błogosławieństwa apostolskiego papieża Franciszka. Przemówił także sam jubilat, który podziękował Panu Bogu za dar powołania, a obecnym za modlitwę i życzenia, prosząc równocześnie o dalsze towarzyszenie mu w jego wspinaczce na szczyt Karmelu.

Za www.karmel.pl

Więcej foto i na Fb

 

Bracia nowicjusze złożyli pierwsze śluby zakonne

 sluby01 17 września 2015 r., o godz. 11.00, w klasztorze karmelitów bosych w Czernej trzech nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne na ręce o. Tadeusza Florka OCD, prowincjała. Są nimi br. Seweryn od Krzyża (Krztuk), br. Stefan Józef od Krzyża (Havala) i Mirosław od św. Jana Marii Vianneya (Gromadzki). W uroczystości uczestniczyli karmelici bosi, siostry zakonne, członkowie rodzin neoprofesów oraz przyjaciele i okoliczni wierni.

Podczas homilii o. Prowincjał przypomniał o tym, że życie według rad ewangelicznych wymaga radykalizmu w naśladowaniu Chrystusa i jest wymownym znakiem dla dzisiejszego świata. Na zakończenie Mszy św. br. Mirosław w imieniu neoprofesów skierował słowa podziękowania do formatorów, rodziców i wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji ich karmelitańskiego powołania. Bracia neoporofesi poprzez złożenie ślubów zakonnych zakończyli okres nowicjatu. Od 25 września br. zamieszkają w Krakowie, gdzie rozpoczną studia w Wyższym Seminarium Duchownym, przygotowując się do kapłaństwa.

Więcej foto

 

 

Obłóczyny 11 nowicjuszy

W dniu 16 września 2016 roku, o godz. 14 przed cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, jedenastu karmelitów bosych otrzymało habit zakonny: br. Radowan od Męki Pańskiej (Krivulčík), br. Roman M. od Matki Miłosierdzia (Modzelewski), br. Michał od Matki Pięknej Miłości (Tyszkowski), br. Maciej M. od Miłości Miłosiernej (Grahl), br. Andrzej od Matki Bożej (Pruszkowski), br. Gracjan od Krzyża (Kolendowski), br. Szymon od Krzyża Zbawiciela (Wnęk), br. Peter od Miłosiernego Ojca (Beňo), br. Marcin od Krzyża (Wojnicki), br. Tomasz od Matki Bożej Berdyczowskiej (Gorodynskyy), br. Bartłomiej M. Miłości Miłosiernej (Kempe). Bracia, przywdziewając habit karmelitański, rozpoczęli kanoniczny nowicjat, który za rok zakończą złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.

O. Prowincjał Tadeusz Florek OCD, który przewodniczył nabożeństwu, podczas krótkiej homilii nawiązał do zmiany, jaka dokonała się w ubiorze braci. Przywdziali habit karmelitański. Kaznodzieja zauważył, że zmiana stroju nie pociąga za sobą automatycznej zmiany serca człowieka. Ta zmiana wymaga wielu lat współpracy z łaską Bożą, nie tylko w nowicjacie, ale także podczas całego zakonnego życia. Dalej, nawiązując do słów św. Pawła z pierwszego czytania, przedstawił konkretne cnoty chrześcijańskie, rozwijane przez noszącego strój karmelitański.

 

Na uroczystość przybyli karmelici bosi z klasztorów na Ukrainie, Słowacji i w Polsce. Wśród nich nie zabrakło pięciu nowych postulantów z Lublina, którzy przyjechali na tę uroczystość wraz ze swoim formatorem o. Maksymilianem Podwiką. Obecne były również siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus i wierni świeccy. Po ceremonii zebrani udali się na poczęstunek do części nowicjackiej klasztoru w Czernej.

Relacja: o. Piotr Linka OCD za www.karmel.pl 

6.jpg

Warto zobaczyć