Kult Matki Bożej Szkaplerznej

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej został namalowany w połowie XVIII w. przez Pawła Gołębiowskiego. Wraz z otwarciem kościoła dla wiernych, zaczęli tu przybywać wierni z okolicznych miejscowości, a nawet ze Śląska. W 1988 r. miała miejsce koronacja obrazu koronami papieskimi.

W lewym ramieniu transeptu kościoła jest usytuowyny ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. Jest on zbudowany z czarnego marmuru dębnickiego (polowa XVII w.). konsekrowany 28 października 1657 r. przez bpa sufragana lwowskiego Stefana Kazimierza Charbickiego.

W niszy retabulum ołtarza umieszczono najpierw prostokątny obraz Matki Boskiej Śnieżnej, namalowany techniką olejną na płótnie w 1 poł. XVII w. Był on darem klasztoru ŚŚ. Michała i Józefa karmelitów bosych w Krakowie dla nowego klasztoru w Czernej. Zbytnia wilgotność kamiennego kościoła, powodująca butwienie i rozpad obrazów, zdecydowała o wykonaniu kopii Matki Boskiej Śnieżnej na miedzianej blasze. Wykonał ją artysta malarz Paweł Gołębiowski w połowie XVIII w..
Obraz początkowo był otaczany czcią przez samych pustelników. Każdy z ojców i braci, przybywając na ćwiczenia duchowne do pustelni, polecał się tutaj opiece Królowej i Matki Karmelu. Ona była dla nich ideałem świętości, wspaniałym wzorem kontemplacji Słowa Wcielonego i zjednoczenia się z Nim. Na Jej ręce składali i odnawiali swoje śluby zakonne.

Z chwilą zmiany stylu życia eremickiego na cenobicki, wyłączono z papieskiej klauzury kościół i oddano go do użytku wiernych. Rozpoczęto w nim prace apostolskie i wprowadzono nabożeństwa, jakie zwykło się odprawiać we wszystkich kościołach diecezji. Najpierw zaprowadzono nabożeństwa szkaplerzne (z kazaniem i procesją) w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Potem zaczęto odprawiać nabożeństwo różańcowe i majowe (ok. 1860 r.). Ogłoszenie dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP i objawienia w Lourdes ożywiły kult Matki Bożej. Lud Boży przyjmując szkaplerz karmelitański - „znak zbawienia" - garnął się do swej Niebieskiej Matki, która „wśród ciszy sinych borów założyła twierdzę swą". Pod Jej opiekę oddawali się uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego. Na uroczystość odpustową Matki Bożej Szkaplerznej ściągały tłumy wiernych z sąsiednich okolic i ze Śląska.

Z odnową życia zakonnego w 1880 r. rozpoczęła się intensywniejsza działalność religijna. Czerna stała się silnym ogniskiem życia religijnego i kultu Matki Bożej, nie tylko dla najbliższych okolic ale i dla Śląska. „Od połowy XIX w. zjawiają się liczne rzesze pątników ze Śląska, aby tutaj, u stóp obrazu Najśw. Maryi Panny Szkaplerznej, zaczerpnąć otuchy i siły do walki z germańskim naporem, pokrzepiając swe serca u konfesjonału, a wolę wzmacniając Pokarmem Anielskim. Coraz częściej odbywają się rekolekcje dla pątników, którzy w prześlicznym otoczeniu klasztoru wśród lasów, czy też na ruinach dawnych pustelni zatapiają się w lekturze religijnej i rozmyślaniu".

Ufność do Matki Bożej, podtrzymywana przez klasztor, przyczyniła się w znacznej mierze do odrodzenia Śląska i pozyskania go dla Polski. Stąd pielgrzymi zabierali ze sobą reprodukcje obrazu Matki Bożej, modlitewniki i polskie książki religijne. Dla ludzi świeckich założono przy klasztorze III zakon karmelitański. Wszystkie obłóczyny, profesje zakonne, jubileusze zarówno zakonników jak i sióstr III zakonu odbywały się przed ołtarzem Matki Bożej Szkaplerznej. Wielkim czcicielem Królowej Karmelu był o. Rafał Kalinowski, przeor klasztoru, autor broszur: „Cześć Matki Bożej w Karmelu Polskim" oraz „Maria zawsze i we wszystkim". Niestrudzonym propagatorem Jej kultu był o. Jan Chrzciciel od Najśw. Serca P. Jezusa (Bouchaud) i o. Alfons-Maria od Ducha Św. (Józef Mazurek). Pierwszy z nich jest autorem dwóch podręczników ćwiczeń duchownych: „Zakon i Bractwo Matki Bożej Szkaplerznej" (Kraków 1903) i „Dzieci Matki Boskiej Szkaplerznej, czyli ćwiczenia duchowe dla członków Bractwa Szkaplerza Świętego" (Kraków 1910). Jako wieloletni mistrz nowicjatu, zapalał serca nowicjuszy miłością do Matki Bożej. O. Alfons zaś, jako świetny organizator i wizytator III zakonu karmelitańskiego w Polsce, zdobywał wiele czcicieli Matki Bożej, kształtując ich życie na wzór Maryi. Będąc przez wiele lat przeorem klasztoru, wyuczył miejscowy lud licznych pieśni maryjnych.

Dowodem wdzięczności za liczne łaski uzdrowienia i nawrócenia są wota składane już od XVII wieku wokół obrazu. Znaczna ich część uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, a wiele z nich skradziono w 1969 r.

W jesieni 1969 r., dla ożywienia kultu Matki Bożej, zarząd klasztoru uzyskał od ks. kard. prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego indult na codzienne msze św. wotywne z wyjątkiem uroczystości i świąt obowiązkowych. Zaprowadzno również wieczorną mszę o Matce Bożej w każdą sobotę, po od­śpiewaniu Salve Regina przez zakonników. Jako wyraz wdzięczności i czci dla Królowej Karmelu, ufundowano bogatą szatę ze złożonych na ten cel ofiar i klejnotów. W dniu 15 lipca 1974 r. poświęcił ją bp Jan Pietraszko w czasie nabożeństwa na zakończenie nowenny do Matki Bożej Szkaplerznej.

Uroczysta beatyfikacja o. Rafała Kalinowskiego przez pap. Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich w dniu 22 VI 1983 r. otwarła nowy rozdział w dziejach tego klasztoru. Nowa kaplica z grobem błogosławionego czciciela Maryi, po­wstańca, sybiraka, zakonnika i kapłana, podniosła klasztor do rangi podwójnego sanktuarium. Od tej chwili wzrósł masowy ruch pątniczy do Czernej. Corocznie przybywa tutaj ponad 200 różnych, zorganizowanych grup społecznych z całej Polski. Pielgrzymi składają hołd Matce Boskiej Szkaplerznej i Jej wiernemu czcicielowi, narodowemu bohaterowi, wynie­sionemu przez Kościół do chwały świętych.

Ten wzmożony ruch pielgrzymkowy, liczne łaski uzyskiwane na tym miejscu i liczne interwencje oraz prośby pielgrzymów zdecydowały o podjęciu starań o ukoronowanie Matki Boskiej Szkaplerznej koronami papieskimi. Do tych starań zachęcał karmelitów już w 1974 r. ks. kard. Karol Wojtyła, arcybiskup i metropolita krakowski, obecny papież, który w liście do członków III zakonu karmelitańskiego napisał: „Czuję się duchowo związany z Wami, stale szkaplerz karmelitański noszę i wiele zawdzięczam temu nabożeństwu".

Mając na uwadze większą chwałę Matki Boskiej, dowartościowanie ze strony Kościoła nabożeństwa szkaplerznego, wielokrotnie zatwierdzanego i zalecanego przez Nauczycielski Urząd Kościoła oraz racje duszpasterskie, prowincjał karmelitów bosych dnia 3 V 1986 r. skierował prośbę do ks. kard. Franciszka Macharskiego, arcybiskupa i metropolity krakowskiego, o wyrażenie zgody i o podjęcie starań na Konferencji Episkopatu Polski, zmierzających do ukoronowania papieskimi koronami łaskami słynącego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej w Czernej. Metropolita Krakowski przy­chylając się do powyższej prośby, pismem z dnia 22 VI 1987 r. powiadomił o. prowincjała, że 221 Konferencja Plenarna Episkopatu Polski dnia 20 VI we Włocławku wyraziła zgodę na podjęcie starań w Stolicy Apostolskiej o koronację papieskimi koronami cudownego obrazu. Po opracowaniu i dostar­czeniu Stolicy Apostolskiej wymaganej dokumentacji, Ojciec święty Jan Paweł II, przez dekret Kongregacji Kultu Bożego z dnia 7 XI 1987 r. w postaci Apostolskiego Brewe, zezwolił na ukoronowanie cudownego obrazu i zamianował swoim delegatem ks. kard. Franciszka Macharskiego dla dokonania aktu koronacji. Uroczystą koronację ustalono na dzień 17 lipca 1988 Roku Maryjnego w ogrodzie klasztoru w Czernej, przy udziale Episkopatu Polski, wyższych przełożonych zakonów, duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego oraz wiernych z okolic. Na tę uroczystość odnowiono marmurowy ołtarz wraz z cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Szkaplerznej, wykonano nowe korony według projektu artysty plastyka Rafała Lisowicza przy współudziale i pod nadzorem dr Magdaleny Piwockiej, historyka sztuki. Zakrystię wyposażono w nowe szaty liturgiczne. Dekorację kościoła, klasztoru i placu koronacyjnego wykonały plastyczki: s. Ksawera Helena Kamocka i s. Beniamina Elżbieta Szostak-Gąsienica, ze zgromadzenia ss. karmelitanek Dz. Jezus. Ołtarz koronacyj-no-polowy wykonali Józef Zemlik i Marian Kobiela według projektu inż. Mieczysława Szopy. Uroczystość koronacyjną poprzedziła dziewięciotygodniowa nowenna od 14 V do 10 VII oraz nowenna szkaplerzna od 7 do 15 VII 1988 r. pod przewodnictwem wyższych przełożonych Kościoła. Zaproszeni biskupi, prałaci i wyżsi przełożeni zakonów w 30 konferencjach ukazali najważniejsze prawdy mariologii, łaski i przywileje oraz rolę Matki Boskiej w ekonomii odkupienia.

Koronacja odbyła się w niedzielę 17 lipca 1988 r. Uczestniczyło w niej 16 biskupów, 4 opatów, prowincjałowie, kustosze sanktuariów, kilkuset duchownych i sióstr zakonnych oraz kilkadziesiąt tysięcy wiernych. Koronacja stała się historycznym wydarzeniem w dziejach klasztoru o wielkim znaczeniu. Zainicjowała nowy okres w jego historii z wymiarem duszpasterstwa pielgrzymkowego. Od tego czasu znacznie się ożywił ruch pielgrzymkowy. Do końca Roku Maryjnego (8 XII 1988) przybyło do sanktuarium ok. 300 pielgrzymek. Ponad 11 000 wiernych przyjęło szkaplerz - znak zbawienia i przynależności do Maryi. W obecnym zaś roku 1989 do dnia 15 lipca przybyło już 245 pielgrzymek. Ustala się praktyka pielgrzymek dzieci po I Komunii św. z różnych regionów Polski, w celu przyjęcia ich do szkaplerza i oddania pod opiekę Matki Bożej.

Maryjne sanktuarium stało się szkołą kształtowania wiary, kultury i ducha narodu. Jest miejscem wybranym przez Boga dla wypełnienia Jego szczególnych planów, łask i zmiłowari.

W I rocznicę koronacji, dnia 16 lipca 1989 r., ks. bp Jan Szkodoń z Krakowa poświęcił pamiątkową tablicę z czarnego marmuru dla upamiętnienia aktu koronacji. Wykonał ją artysta kamieniarz Stanisław Cekiera z Dębnika według projektu arch. Józefa Dutkiewicza. W neobarokowym obramowaniu wolutowym umieszczono ze złoconych zgłosek inskrypcję:
NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ. ZA LICZNE ŁASKI UDZIELONE PRZEZ 350 LAT, NA PROŚBĘ DUCHOWIEŃSTWA I WIERNYCH, POWAGĄ OJCA ŚW. JANA PAWŁA II, W ROKU MARYJNYM - 17. VII. 1988 J. EM. KS. KARD. FRANCISZEK MACHARSKI, ARCYBISKUP METROPOLITA KRAKOWSKI, DOKONAŁ AKTU KORONACJI CUDOWNEGO OBRAZU MATKI BOSKIEJ SZKAPLERZNEJ W CZERNEJ, NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOGA I BOGARODZICY MARYI, KRÓLOWEJ KARMELU

120.jpg

Warto zobaczyć