Teologia obrazu

Zgod­nie z założeniami Soboru Trydenckiego, kontrreformaczjne malarstwo miało podkreślać i bronić prawd wiary katolickiej. Reformacja kwestionowała i odrzucała dogmat o Macierzyństwie Bożym i rolę Najśw. Maryi Panny w ekono­mii odkupienia. Macierzyństwo Boże Maryi stanowi Jej największą godność i źródło wszystkich innych jej przywilejów.

Syn Boży na ręku Maryi jawi się jako Pantokrator — władca i Zbawiciel, ogłaszający no­we prawo ewangeliczne dla zainicjowanej przez siebie nowej ery dzieci Bożych. Prawą ręką wskazuje na Maryję, jako na tę, która doskonale wypełniła prawo Nowego Przymierza.

Gwiazda na prawym ramieniu Maryi jest Jej symbolem – Gwiazda poranna ("Stella matutina"), która poprzedza wschód - Chrystusa Słońca i wydaje go na świat. Maryja jest także nazywana Gwiazdą Morza, która wskazując drogę i niosąc otuchę świeci nad falami świata. Św. Bernard z Clairvaux rozwija ten obraz mówiąc: „Gdy zerwą się wichry pokus, gdy wpadniesz na rafy nieszczęść, spójrz na gwiazdę, wzywaj Maryję.

W ręku Maryja wzorem starożytnych dam trzyma białą chustkę służącą do ocierania twarzy i pełniącą rolę wachlarza. Chusta ta wyraża gotowość Maryi do ocierania łez nieszczęśliwym i pocieszania.

Karmelitański szkaplerz przypomina zasadniczą rolę Maryi jako du­chowej Matki ludzkości - "Oto Matka twoja" {J 19,27), którą ustawicz­nie spełnia aż do końca świata w ekonomii łaski. Tę rolę duchowego macierzyństwa Maryi w świecie współczesnym przypomniał II Sobór Watykański w Dekrecie o apostolstwie świeckich: "Niech wszyscy z wielką pobożnością oddają Jej cześć i niech powierzają Jej macierzyń­skiej opiece swoje życie i apostolstwo" (Ap a. 4).

Jednym z dowodów i przejawów działalności Matki Bożej jako Poś­redniczki łask jest przywilej szkaplerza św. dany św. Szymonowi Stockowi w 1251 r. dla całej rodziny karmelitańskiej. Najśw. Maryja Panna ukazując się mu w prywatnym objawieniu i pokazując szkaplerz powie­działa: "To będzie dla ciebie i wszystkich karmelitów przywilejem, kto w nim (szkaplerzu) umrze, nie zazna ognia wiecznego". Dar Matki jest dostępny dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyjmując szkap­lerz, uczestniczą w jego przywileju i duchowym dziedzictwie Karmelu. Jest on znakiem przynależności do Maryi i Jej oddania. "Ten kto go nosi — pisze Pius XII — przyznaje się otwarcie, że przynależy do Najśw. Maryi Panny" ("Głos Karmelu" nr 7-8: 1951, 162). Kto zaś do Niej należy nie może zginąć na wieki, zgodnie ze słowami Pisma św. "Kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana" (Prz 8,35).

98.jpg

Warto zobaczyć