Odliczenia od podatku

Odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę przekazanych darowizn na cele kultu religijnego

Obowiązujący aktualnie system prawa podatkowego daje podatnikom, zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym, dokonującym darowizn na cele kultu religijnego, prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym o kwotę przekazanych darowizn na cele kultu religijnego.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości 6% dochodu (odpowiednio 6% przychodu wykazywanego w zeznaniu PIT-28).

Stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu między innymi darowizn na cele kultu religijnego - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu wykazywanego w zeznaniu CIT-8.

Odliczenia z tytułu darowizn, w tym darowizn na cele kultu religijnego, można dokonać, jeżeli wysokość darowizny pieniężnej jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jak i ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, nie zawiera definicji pojęcia „kult religijny”. Według Słownika języka polskiego /PWN Warszawa 1978r./, kult religijny oznacza „zewnętrzny aspekt religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii, całokształt czynności religijnych”. W myśl podanej definicji, celom kultu religijnego służą zarówno działania, które odnoszą się do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojęcie „cele kultu religijnego” należy rozumieć jako środki przeznaczone dla kościołów, związków religijnych i kościelnych osób prawnych.

W przypadku Kościoła Katolickiego, podmioty na rzecz których możliwe jest przekazanie darowizn podlegających odliczeniu od dochodu wymienia ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154 ze zm.).

Zgodnie z tą ustawą, w skład struktury organizacyjnej Kościoła Katolickiego wchodzą takie osoby prawne jak: diecezje, parafie, Caritas Polska, zakony, klasztory, a więc również Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.

Klasztor Karmelitów Bosych

Czerna 79
32 - 065 Krzeszowice

12 282 00 65
czerna@karmel.pl

Numer konta bankowego:

BS KRZESZOWICE
95 8612 0003 0000 0000 1498 0001