Regulamin iwentu Małopolskim Szlakiem Karmelitańskim 2018

(UCZESTNICY NIE PONOSZĄ ŻADNYCH OPŁAT !!!)

Iwent o charakterze religijnym z elementem rywalizacji. Uczestnicy przejdą trasę o długości ok. 80km po miejscach związanych z kultem religijnym oraz zakonem karmelitów bosych w Małopolsce. Podczas przebytej trasy oddadzą się kontemplacji, która poszerzy ich wiedzę i wzbogaci ich o nowe doznania duchowe. Najlepsze zespoły otrzymają pamiątkowe nagrody od Przeora klasztoru w Czernej.

godz. czas OPIS

14 czerwca 2018 r.
8:00 – 8:25 25 min. Rejestracja zespołów w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej gmina Krzeszowice
8:25 – 10.55 2 h 30 min. Przejazd z klasztoru w Czernej do klasztoru w Zawoi
10:30 – 10:55 25 min. Rejestracja zespołów w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zawoi
11:00 – 12:00 60 min. Msza święta w Klasztorze Karmelitów Bosych w Zawoi
12:00 Start iwentu
17:00 – 21:00 4 h Posiłek w Klasztorze Karmelitów Bosych w Wadowicach
15 czerwca 2018 r.
12:00 – 12:30 30 min. Uroczyste zakończenie iwentu w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej – wręczenie nagród

ORGANIZACJA IWENTU

Iwent ma charakter pracy zespołowej i wymaga od uczestników spełnienia następujących
warunków:

 • odporności fizycznej i psychicznej,
 • podejmowania decyzji, wykazania się umiejętnościami przywódczymi oraz pracy w zespole.

I. WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW

Każdy zespół uczestniczący w wydarzeniu musi posiadać następujące wyposażenie:

 • Długopis lub ołówek – 2 szt.
 • Opatrunek osobisty,
 • Latarka (dodatkowe baterie), telefon komórkowy, kamizelka odblaskowa dla każdego uczestnika oraz ubiór dostosowany do turystyki pieszej, pory roku i panujących warunków atmosferycznych.

II. REGULAMIN

 1. Podczas trwania iwentu uczestnik zobowiązuje się nie spożywać alkoholu oraz środków odurzających. Uczestnik ma świadomość, że złamanie tego zakazu skutkuje odpowiedzialnością karną, jeśli dojdzie do wypadku.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich zasad bezpieczeństwa podanych przez instruktorów oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas sytuacji nieprzewidzianych scenariuszem, mając na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo swoje i pozostałych uczestników.
 3. Uczestnicy rywalizują między sobą w grupach składających się z 2 do 4 osób. Zmianę w składzie osobowym zespołu należy zgłosić podczas rejestracji przed rozpoczęciem wydarzenia. Zabroniona jest wymiana zawodników w jego trakcie.
 4. W każdym zespole musi się znaleźć przynajmniej 1 pełnoletnia osoba.
 5. Zespoły uczestniczą w iwencie pod przydzielonym numerem.
 6. Uczestnicy mogą korzystać jedynie z własnego ekwipunku oraz sprzętu zapewnionego przez organizatora. Zabronione jest przyjmowanie i korzystanie z wyposażenia dostarczonego przez osoby postronne.

III. PRZEBIEG IWENTU

 1. Rejestracja zespołów odbywa się w Biurze Iwentu przy Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej lub w Zawoi.
 2. Organizator zapewnia dojazd Zespołów z Czernej do Zawoi.
 3. Wszystkie Zespoły startują jednocześnie.
 4. Po dojściu do Klasztoru Karmelitów Bosych w Wadowicach każdemu z Zespołów przysługuje 60 minut przerwy na regenerację i posiłek, który zapewnia Organizator. Wykorzystany czas nie jest wliczany do wyniku końcowego, chyba że zostanie on przekroczony. Wówczas do czasu końcowego dodaje się przekroczone minuty.
 5. Kontynuacja iwentu z Wadowic do Czernej możliwa jest tylko w podanym interwale czasowym.
 6. Organizator każdemu Zespołowi, który dotrze do Czernej, zapewnia posiłek.

IV. ZASADY KLASYFIKACJI

 1. Podstawą klasyfikacji jest KOD zebrany na trasie.
 2. Kod składa się z ciągu liter powstałych w wyniku odpowiedzi udzielanych na pytania umieszczone w Kodeksie.
 3. Za poprawne litery w Kodzie przyznawany jest 1 punkt.
 4. Za błędne litery w Kodzie wpisane w wyniku udzielania nieprawidłowych odpowiedzi nie otrzymuje się żadnego punktu.
 5. Za litery niemogące wystąpić w danym miejscu kodu przyznawane są punkty ujemne; 1 za każdą taką literę.
 6. Wyżej sklasyfikowany zostaje Zespół, który popełni mniej błędów w Kodzie i tym samym zdobędzie więcej punktów.
 7. W przypadku tej samej ilości punktów zdobytych przez różne Zespoły, pod uwagę brany jest czas przejścia Trasy.
 8. Rezygnacja: W przypadku wycofania się całej drużyny lub pojedynczego zawodnika, zespół zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym organizatorów.
 9. Dyskwalifikacja: Organizator zastrzega sobie prawo wycofania uczestnika z iwentu w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, w przypadku złamania przepisów niniejszego regulaminu lub w przypadku możliwości przekroczenia przez Zespół limitu czasowego.

V. ZOBOWIĄZANIA ORGANIZATORA

Zapewnienie uczestnikom na czas trwania iwentu:

 • szczegółowy opis wyznaczonej trasy,
 • odpowiednią i wykwalifikowaną kadrę instruktorską,
 • samochody terenowe do zabezpieczenia iwentu w trudnym terenie,
 • zabezpieczenie medyczne.

VI. BEZPIECZEŃSTWO

 1. Informacje ogólne
  a) Wszyscy uczestniczy są zobowiązani przestrzegać zasad ustalonych przez organizatora.
  b) Podczas odprawy zespoły zostaną poinformowane o możliwych niebezpieczeństwach oraz procedurach postępowania w razie wypadku.
  c) Każdy zespół w trakcie trwania iwentu musi posiadać przynajmniej jeden sprawny telefon komórkowy.
  d) Każdy uczestnik składa pisemne oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, wypadki, urazy, kontuzje i nie będzie rościć żadnych pretensji oraz odszkodowań wobec organizatorów.
 2. Procedury w razie wypadku
  a) Ważne numery telefonów znajdować się będą w informacjach dla uczestników oraz zaprezentowane zostaną podczas odprawy.
  b) Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe będą poza zasięgiem i niemożliwy będzie kontakt z obsługą medyczną, należy używać innych środków do wzywania pomocy w taki sposób, by zwrócić na siebie uwagę.
  c) Udzielenie pomocy w terenie, a zwłaszcza po zmroku, jest utrudnione i dlatego uczestnicy muszą być przygotowani na oczekiwanie na pomoc.
 3. Osoba, która uległa wypadkowi:
  a) Każdy uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu uczestnikowi w razie wypadku.
  b) W konsekwencji nieudzielenia pomocy, również osobie z przeciwnego zespołu, uczestnik lub zespół zostanie zdyskwalifikowany.
  c) Jeśli pomoc zostanie udzielona, zespół może otrzymać bonus czasowy od organizatorów.

VII. ZASADY KLASYFIKACJI UCZESTNIKÓW IWENTU

 1. Przed startem każdy Zespół otrzymuje numer identyfikacyjny oraz Kodeks, zgodnie z którym musi pokonać Trasę.
 2. Wszystkie Zespoły startują w odstępach czasowych ustalonych przez organizatora.
 3. Przejście Trasy możliwe jest jedynie w interwale czasowym podanym przez Organizatorów.
 4. W przypadku niepojawienia się Zespołu na mecie po upływie wyznaczonego czasu to Zespół ten zostaje wykluczony z klasyfikacji.
 5. Zespół zobowiązany jest do notowania Kodu, o czym informują zapisy w Kodeksie.
 6. Za błędne zanotowanie Kodu odpowiedzialność ponosi Zespół.
 7. Całkowity czas Zespołu mierzony jest dla Uczestnika, który na metę przybył jako ostatni z Zespołu.
 8. Gdy Zespół nie dotrze na metę w składzie, w którym startował, nie podlega klasyfikacji.

Informacje dodatkowe:

 • Pisemne protesty mogą być wnoszone przez zespoły do sędziego głównego iwentu przez 30 minut od przybycia na metę iwentu.
 • Sędzia główny iwentu przed rozstrzygnięciem protestu może zasięgnąć opinii zespołu ekspertów.
 • Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym regulaminie oraz podejmowania decyzji w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastrzega się dla organizatora iwentu.

WSZYSCY UCZESTNICY IWENTU OTRZYMAJĄ PAMIĄTKOWE DYPLOMY. Wszyscy uczestnicy startujący w iwencie otrzymują bonifikaty na studia podyplomowe w ramach „MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ” z siedzibą w Krakowie, Nowym Targu i Chrzanowie, w wysokości 10 % czesnego.

VIII. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 czerwca 2018 roku, lub zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących. Limit ten wynosi: 25 zespołów.
 2. Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
  a) Prześle na adres: karmel@geotyda.org zgłoszenie zawierające skład startującego zespołu – imiona, nazwiska, numer telefonu do każdego uczestnika oraz miejsce rejestracji w Biurze Iwentu – Czerna bądź Zawoja,
  b) Złoży czytelny podpis na Oświadczeniu przed startem,
  c) Każdy uczestnik po przybyciu na wydarzenie winien zgłosić się do Biura Iwentu i dokonać potwierdzenia startu.

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z organizatorem, tel. 884-368-932.